ایا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که اطلاعات بکاپ نیز قالبیت از بین رفتن یا خرابی را دارند ؟

ایا راه کاری برای این موضوع نمیخواهید ؟