چرا باید سایت داشته باشیم

چرا با وجود و ، لازم است وب‌سایت داشته باشیم؟ این مقاله در ویژه‌نامه تجارت الکترونیک «سامانه نو» مجله‌ی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره ۴، فروردین و اردیبهشت ۹۶، صفحه ۲۹، چاپ شده است.   انتخاب…